Tjänster

Vi utför Entreprenadbesiktning åt professionella beställare såväl som bostadsrättsföreningar och konsumenter

Vid besiktning av  större entreprenader, eller om så önskas av beställaren,  är vi en besiktningsgrupp med biträdande besiktningsmän inom områden såsom El, VVS, Luft, Yttertak, Fasad, Mark, Styrinstallationer, Brandlarm, Sprinkler, OVK, Storkök i den omfattning som är nödvändig.

Även andra biträden förekommer om det är nödvändigt för utförandet av besiktningen. Vid mindre entreprenader såsom de flesta småhusbyggnationer är det endast en byggbesiktningsman. Men även större villabyggnationer kan ibland kräva stöd av biträden.

Förbesiktningens syfte är  att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället på den del av entreprenaden som besiktigas. Läs mer…

Slutbesiktningens syfte är att pröva och avgöra frågan om godkännande av entreprenaden och är den för båda parter viktigaste besiktningen. Läs mer…

Garantibesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden. Läs mer…

Kan ske avseende fel som beställaren (1)skriftligt framställt till entreprenören inom sex månader, eller om felet är väsentligt 18 månader efter entreprenadtidens utgång, eller (2) fel som beställaren påtalat och som framträtt efter entreprenadtidens utgång. Läs mer…

Efterbesiktningens syfte är att konstatera om fel har avhjälpts. Läs mer…

Kan i huvudsak förekomma under två olika förutsättningar, dels när entreprenaden inte godkänts och när entreprenaden visserligen godkänts men med anmärkningar om fel. Läs mer…

Även  andra tjänster såsom statusbesiktning och rådgivning kan beställas.