Garantibesiktning

Garanti besiktning

Garantibesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.

Garantibesiktning benämns i konsumentsammanhang för §59 besiktning eller tvåårsbesiktning men har samma betydelse och genomförande. Fel som noterats vid slutbesiktning men inte åtgärdats omfattas inte av garantibesiktningen inte heller fel som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktning.