Slutbesiktning

Slutbesiktningens syfte är att pröva och avgöra frågan om godkännande av entreprenaden och är den för båda parter viktigaste besiktningen.

och skall om inte parterna avtalat om annat verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmäls vara färdigställd. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning om inte annan överenskommelse träffats.