Särskild besiktning

Kan ske avseende fel som beställaren (1) skriftligt framställt till entreprenören inom sex månader, eller om felet är väsentligt 18 månader efter entreprenadtidens utgång, eller (2) fel som beställaren påtalat och som framträtt efter entreprenadtidens utgång.

Särskild besiktning enligt punkt 1 avser sådana av beställaren påtalade fel eller förhållanden som förelegat vid slutbesiktning men som då inte tagits upp på grund av att detta inte märkts , eller att besiktningsmannen förbisett felet. 

Särskild besiktning enligt punkt 2 avser dels fel som framträtt under garantitiden och där garantiansvar eventuellt föreligger , och dels sådana fel som framträtt efter garantitidens utgång men inom den 10 åriga ansvarstiden. Särskilda bedömningsregler gäller för dessa omständigheter.